Информационно Съобщение Относно Извършвано Видеонаблюдение

Последна актуализация 05декември 2023 г.

Език: БГ / EN

Ние се ангажираме да защитаваме неприкосновеността на Вашите лични данни. В настоящия документ са описани Вашите права, свързани със защита на личните данни, които ние обработваме посредством осъществяването на видеонаблюдение.

Ако имате въпроси или коментари за начина, по който управляваме и обработваме Вашите лични данни или искате да упражните някое от Вашите права, посочени по-долу, можете да се свържете с нас чрез следния електронен адрес: DE-DLITSOODDataPrivacy@kpmg.de

Кой е администраторът на Вашите лични данни?

КПМГ ИТ Сървис“ ООД, ЕИК 203572873 (означаваното по-долу като „КПМГ ИТС“, „Дружеството“ или „ние“)

Кой е надзорният орган?

Надзорният орган по отношение на обработването на лични данни от КПМГ ИТС е Комисията за защита на личните данни на Република България, имейл адрес: kzld@cpdp.bg, уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

Чии лични данни събираме и обработваме?

Посредством осъществяваното видеонаблюдение ние събираме данни за всеки, който по каквато и да е причина се намира на територията на офисите на Дружеството, включително нашите служители, клиенти, партньори, гости и други посетители.

Какви лични данни събираме?

Личните данни, които събираме и обработваме представляват изображение на лицата, които достъпват/влизат/опитват да влязат на територията на помещенията на КПМГ ИТС.

Защо осъществяваме видеонаблюдение?

Целите на осъществяваното видеонаблюдението са:

  • осигуряване контрол на достъпа до помещенията на Дружеството
  • осигуряване сигурността и охраната на помещенията на Дружеството и неговото имуществото, както и обработваната и съхранявана от него информация;
  • осигуряване на сигурността и безопасността на служителите на Дружеството както и на други лица, които се намират на територията на Дружеството.

Правно основание за обработването?

Правното основание за обработване на Ваши лични данни посредством видеонаблюдение е легитимния интерес на КПМГ ИТС да гарантира своите основни права, като осигури охрана и безопасност на своите помещения и на лицата, които работят там или по друга причина се намират на територията на Дружеството.

Колко дълго съхраняваме Вашите личните данни?

Данните се унищожават най-късно в срок от 60 дни от тяхното създаване, освен в случаите, когато те съдържат данни за подготвяно или извършено престъпление или друго нарушение на обществения ред. В тези случаи записите се предават на органите на реда.

С кого ще споделим личната Ви информация?

Ние споделяме и разкриваме Вашата лична информация, събрана посредством видеонаблюдение само на служителите на КПМГ ИТС, които се нуждаят от достъп до Вашата лична информация, за да изпълняват пълноценно функциите си, напр. отговарящите за физическата и информационна сигурност и на законните представители на КПМГ ИТС. Всички посочени лица са задължени да пазят Вашите лични данни в тайна по отношение на по-нататъшното им разкриване.

КПМГ ИТС може да повери обработването на Вашата лична информация на външна организация, предоставяща услуги, съставляващи частна охранителна дейност. В такъв случай достъп до данните Ви ще има и охранителната фирма, която се явява обработващ лични данни от името на КПМГ ИТС. В тази връзка, КПМГ ИТС гарантира за сигурността и законосъобразното обработване на Вашите лични данни.

Записи от охранителните камери могат да бъдат предоставени на органите на реда (полицейски органи, прокуратура), в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни?

Общият регламент за защита на данните, познат като GDPR, Ви предоставя определен набор от права, които можете да упражнявате във връзка с обработваните от нас лични данни.

Ако желаете да упражните някое от вашите права, можете да го направите по всяко време, като се свържете с нас по електронна поща, изпратена на следния имейл адрес: DE-DLITSOODDataPrivacy@kpmg.de, по пощата/куриер на адреса на Дружеството или лично, като подадете искане на рецепцията. За ваше улеснение може да използвате следния формуляр.

Вашите права

Право на информация: Имате право да получавате относима информация за обработването на Вашите данни, каквато всъщност е целта и на това Информационно съобщение. Въпреки това, по всяко време можете да се свържете с нас, за да получите допълнителна информация или разяснения относно това дали и как КПМГ ИТС обработва Вашите лични данни.

Право на достъп: Имате право да получавате безплатна информация за характера, обема и начина, по който ние използваме Вашите лични данни, както и да получите копие от тази информация.

Право на изтриване: Вие може да изискате изтриването на личните Ви данни и ние сме длъжни да ги изтрием без неоправдано забавяне, освен ако обработката се извършва съгласно приложимото законодателство или други причини налагат запазването на данните.

Право на ограничаване на обработването: в случай че считате обработването е незаконно, имате право да ни помолите да ограничим активното им обработване, докато разрешим въпроса относно законността на обработването, което извършваме.

Право на възражение: Можете да възразите срещу обработването, което КПМГ ИТС осъществява, по всяко време на основания, свързани с конкретната ситуация на обработването.

Право на жалба пред надзорния орган: Ако смятате, че Вашите права във връзка със защитата на личните данни и тяхната сигурност са нарушени, имате право да се свържете с Българската Комисия за защита на личните данни.

© 2023 KPMG IT Service OOD, a Bulgarian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.