Уведомление за обработване на лични данни на кандидати за работа

Последна актуализация 13 февруари 2024 г.

Език: BG / EN

С този документ Ви предоставяме информация относно това как „КПМГ ИТ Сървис“ ООД, ЕИК: 203572873 („КПМГ ИТС“ или „Дружеството“), в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните, събира, обработва, съхранява или по друг начин използва личните данни, които предоставяте, когато кандидатствате за работа в КПМГ ИТС.

1. Какви са целите и основанията за обработване на Вашите лични данни?

С подаването на Вашата автобиография и другите документи към нея по обява за работа в КПМГ ИТС, публикувана на интернет страница на Дружеството или в платформи за търсене на работа, както и когато предоставяте съгласие пред ангажирано от нас дружество – посредник по наемане на работа, или предприятие, осигуряващо временна работа, Вие ни давате Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни в хода на настоящата кампания по набиране на персонал за следните цели:

 • Оценка на Вашата годност за заемане на обявената позиция, както и оценка на това дали Вашите умения, мотивация, образование и опит съответстват на изискванията на КПМГ ИТС и съставяне на вътрешна документация за кандидата.
 • Получаване на доказателства относно Вашите качества и квалификацията, необходими за заемане на позицията, за която кандидатствате.
 • Осъществяване на връзка с Вас за организиране на интервю.
 • Отправяне на оферта, ако кандидатурата Ви е успешна.
 • Осигуряване на достъп до системата на Дружеството за подбор на персонал.
 • Ние разчитаме на Вашето съгласие да обработваме лични данни и когато изпращате автобиографията си до наш имейл адрес с цел да се присъедините към нашия екип, без да кандидатствате по конкретна отворена позиция.

Ние разчитаме на Вашето съгласие да обработваме лични данни и когато изпращате автобиографията си до наш имейл адрес с цел да се присъедините към нашия екип, без да кандидатствате по конкретна отворена позиция.

2. Какви категории лични данни събираме?

Във връзка с Вашата кандидатура за работа при нас, обработваме следните категории лични данни:

 • Идентификационни данни, като Вашите имена и гражданство.
 • Данни за контакт, като имейл, пощенски адрес и телефонен номер.
 • Информация за образование, умения и професионален опит, като придобити квалификационни степени, участия в обучения и курсове, предишни работодатели, работни позиции и описание на заеманата длъжност.
 • Препоръки, които ни предоставите, от предишни Ваши работодатели, ръководители или други членове на екипи по проекти, по които сте работили.
 • Информация, събирана по време на интервютата, като бележки, водени от интервюиращия и/или резултати от вътрешни технически тестове.
 • Информация, свързана с Вашето текущо възнаграждение, включително социални придобивки.
 • Друга информация, която считате за релевантна към кандидатурата си за съответната позиция и доброволно сте предоставили в автобиографията, мотивационното си писмо и/или по време на интервютата.
 • Изображения от охранителни камери, разположени на територията на КПМГ ИТС, когато ни посещавате (обработвани на основание легитимен интерес с цел сигурност и охрана на имуществото и персонала на Дружеството).

В първоначалния етап на процеса по подбор на персонал ние нямаме за цел да получим от Вас специални категории лични данни, като информация относно расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите на уникална идентификация, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Ако сте избран кандидат за работа, КПМГ ИТС може да изиска допълнителни лични данни, когато това е необходимо за сключване на трудов договор и/или по друг начин ставате част от екипа на КПМГ ИТС, включително специални категории лични данни относно Вас, в случай че се изискват съгласно приложимото трудово законодателство, като ние ще Ви уведомим изрично за това.

Молим да не включвате специални категории лични данни в документите, които подавате при Вашата кандидатура.

3. По какъв начин събираме лични данни за целите на подбора на персонал?

Личните данни, които обработваме за Вас, се предоставят директно от Вас и/или дружество – посредник по наемане на работа, или предприятие, осигуряващо временна работа, с което работим.

Ние може да получим информация за Вас от наши колеги, които са Ви препоръчали като подходящи кандидати за работа в КПМГ ИТС.

Ако имате профили в социалните мрежи с доставчик, улесняващ професионалната комуникация, като LinkedIn или на уебсайта на настоящия ви работодател, можем да го прегледаме. Няма да проверяваме Вашата активност в чисто лични профили в социалните медии.

4. Длъжни ли сте да ни предоставяте Вашите лични данни?

Предоставянето на лични данни е доброволно, но необходимо за целите на процеса по подбор на персонал. Вие не сте задължени по силата на действащото законодателство или по силата на договор да предоставяте Вашите лични данни на КПМГ ИТС в хода на процеса по подбор на персонал. Въпреки това, в случай, че не ни предоставите достатъчно информация, ние може да не сме в състояние да разгледаме Вашата кандидатура.

5. Споделяме ли лични данни с трети лица?

Ние може да споделяме Ваши лични данни с доверени трети лица, които ни подпомагат в осъществяването на нашите бизнес дейности и ни предоставят услуги. Тези трети лица са правно обвързани да защитават по подходящ начин данните, които им поверяваме. Ние може да предоставяме Ваши лични данни на следните категории трети лица:

 • Фирми-членки на глобалната КПМГ организация, когато е необходимо, за административни цели и в други случаи.
 • Лица, доставчици на определени услуги (като например доставчици на телекомуникационни услуги, пощенски или транспортни услуги, облачни софтуерни услуги и други).
 • Наши професионални консултанти, в това число адвокати.
 • Съдилища, органи на принудителното изпълнение или други правителствени и регулаторни агенции и структури или до други трети лица в зависимост от и съобразно с разпоредбите на приложимото законодателство.
 • Дружества – посредници по наемане на работа.

6. Прехвърляме ли Ваши лични данни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство?

КПМГ ИТС може да предостави Вашите лични данни на КПМГ Интернешънъл Лимитид („КПМГ Интернешънъл”), английско дружество с ограничена отговорност, и/или на други фирми-членки на глобалната КПМГ организация от независими фирми членки, асоциирани с КПМГ Интернешънъл, и/или на настоящи или потенциални клиенти на КПМГ ИТС, когато това е необходимо за пълноценното провеждане на подбора с оглед текущи или потенциални проекти, по които Дружеството работи или кандидатства. Личните Ви данни се предоставят на дружества съгласно предходното изречение само доколкото те са базирани в рамките на Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП) или макар да се намират извън тях, държавата, в която е базирана организацията, е приета за страна, осигуряваща адекватно ниво на защита съгласно решение на Европейската комисия. Пълен списък на държавите, които осигуряват адекватно ниво на защита, може да намерите на интернет страницата на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. В случай че желаете да получите допълнителна информация в тази връзка, може да се свържете с нас.

Освен в горните случаи, за същите цели, КПМГ ИТС може да прехвърли лични данни извън ЕС/ЕИП на фирми-членки на КПМГ или на външни дружества, потенциални или настоящи клиенти, които са базирани в страни, за които Европейската комисия не е приела, че осигуряват адекватно ниво на защита. При прехвърляне на лични данни в такива страни извън ЕС/ЕИП, това ще бъде извършено при наличие на подходящи механизми за трансфер и защита на данните в съответствие с приложимото законодателство, например по силата на договори, съдържащи стандартни клаузи за защита на данните във формат, одобрен от Европейската комисия, или при наличие на определени законоустановени условия, например ако предаването е необходимо за изпълнение на договор между Вас и КПМГ ИТС, или за сключване или изпълнение на договор, сключен във Ваш интерес между КПМГ ИТС и друго лице, или сте дали изрично съгласие за това.

7. За колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Личните данни, които ни предоставяте, ще бъдат обработвани в хода на настоящата кампания за набиране на персонал и ще бъдат изтрити не по-късно от изтичането на 1 (един) месец от нейното приключване, ако кандидатурата Ви не е успешна. Ако в хода на кампанията сте ни предоставили оригинали или нотариално заверени копия на документи, те ще Ви бъдат върнати в срока, посочен в предходното изречение.

Вътрешна документация, съдържаща Ваши лични данни, която е изготвена от Дружеството в хода на кампанията или след това въз основа на информацията и документите, предоставени от Вас, може да бъде съхранявана от КПМГ ИТС за срок не по-дълъг от 3 (три) години след приключване на кампанията по подбор с цел установяване, упражняване или зашита на правни претенции.

При изрично съгласие от Ваша страна КПМГ ИТС може да запази Вашите лични данни и да ги използва в хода на следващи кампании за подбор на персонал, за да Ви уведомим за и да Ви включим в бъдеща селекция за свободни позиции в КПМГ ИТС. В такъв случай ще запазим Вашите лични данни за срок не по дълъг от 2 (две) години от края на настоящата кампания, след което те ще бъдат изтрити.

В някои случаи КПМГ ИТС получава лични данни на кандидати, които проявяват интерес за работа в КПМГ ИТС, без да кандидатстват по конкретна обява, например чрез изпращане на автобиография на официалния електронен адрес на КПМГ ИТС, при участие на КПМГ ИТС в различни мероприятия (например кариерни дни, организирани от висши учебни заведения и други) с цел популяризиране на дейността на Дружеството и набиране на потенциални кадри. В тези случаи личните данни се обработват въз основа на съгласие, дадено от кандидата за работа, за срок от 2 (две) години от подаване на съответното заявление.

8. Какви са Вашите права съгласно законодателството за защита на личните данни и как бихте могли да ги упражните?

Общият регламент относно защитата на данните Ви гарантира определен набор от права, които можете да упражнявате по отношение на личните данни, които обработваме, когато са изпълнени предпоставките за това. Регламентът Ви предоставя следните права:

 • Достъп – Вие може да изискате от нас да потвърдим дали обработваме Ваши лични данни, и ако това е така, да Ви предоставим подробна информация в тази връзка.
 • Коригиране – Вие може да изискате от нас да коригираме нашите записи, съдържащи лични данни, ако считате, че са неточни, неактуални или непълни.
 • Изтриване („право да бъдеш забравен“) – Вие може да изискате от нас да изтрием Ваши лични данни, след като оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни или когато ние повече не се нуждаем от тях за целите, за които данните първоначално са били събрани.
 • Ограничаване на обработването – Вие може да изискате от нас временно да ограничим обработването на Ваши лични данни, ако оспорите точността им, предпочитате да ограничите обработването на данните, вместо да поискате от нас да ги изтрием или желаете да ги запазим за Вас за целите на установяване, упражняване или защита на правни претенции. Възможно е обработването на Ваши лични данни да бъде временно ограничено, докато установим дали имаме законни основания за обработването им, които имат преимущество. Може да изискате от нас да Ви уведомим преди отмяната на временното ограничаване на обработването.
 • Възражение срещу обработването – когато Ваши лични данни се обработват на основание легитимен интерес, Вие можете да възразите срещу използването на Ваши лични данни, ако считате, че нямаме право да ги използваме. В тези случаи ние няма да продължим да обработваме Ваши лични данни, освен ако не докажем наличието на убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интересите, правата и свободите или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Преносимост на данните – В някои случаи, когато сте ни предоставили Ваши лични данни, Вие може да изискате от нас да прехвърлим тези лични данни (в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат) директно до друго дружество, когато това е технически осъществимо.
 • Право на оттегляне на съгласието – Можете да оттеглите Вашето съгласие за участие в настоящата кампания по набиране на персонал и/или за участието Ви в следващи кампании по набиране на персонал по всяко време, като ни изпратите писмо на следния пощенски адрес: гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 15A, етаж 3, или като ни изпратите имейл на: de-dlitsooddataprivacy@kpmg.de. Оттеглянето на Вашето съгласие не повлиява на законосъобразността на обработването, което сме осъществили преди това.

Вашите права можете да упражнявате чрез заявление на посочените по-горе адреси. Преди да изпълним искането Ви за оттегляне на съгласие или за упражняване на друго право, може да поискаме допълнителна информация, за да потвърдим самоличността Ви.

Ако считате, че КПМГ ИТС е нарушило някое от правата Ви във връзка със защитата на личните данни, Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

9. Променяме ли това Уведомление?

В случаите, когато извършваме промени по настоящото Уведомление за обработване на лични данни, ние ще обозначим датата на последна актуализация в началото на този документ. Всякакви промени във връзка с обработването на лични данни, които Ви засягат и са описани в настоящото Уведомление, ще бъдат доведени до Вашето знание по подходящ начин, в зависимост от това как обикновено общуваме с Вас.

© 2023 KPMG IT Service OOD, a Bulgarian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.